صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/02/21 1398/02/21 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) دانلود
1398/02/10 1398/02/10 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 31 فروردین ماه 1398 دانلود
1398/01/28 1398/01/28 گزارش عملکرد مدير صندوق براي دوره منتهي به 29 اسفند ماه 1397 دانلود
1398/01/25 1398/01/25 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) دانلود
1398/01/10 1398/01/10 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 29 اسفندماه 1397 دانلود
1397/12/08 1397/12/08 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 30 بهمن ماه 1397 دانلود
1397/11/09 1397/11/09 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 30 دی ماه 1397 دانلود
1397/10/19 1397/10/19 گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی منتهی به 30 آذرماه 1397 دانلود
1397/10/19 1397/10/19 صورت های مالی دوره مالی 6ماه و 26روزه منتهی به 30 آذرماه 1397 با تایید متولی دانلود
1397/10/10 1397/10/10 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 30 آذر ماه 1397 دانلود
1397/09/10 1397/09/10 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 30 آبان ماه 1397 دانلود
1397/08/15 1397/08/15 صورتهای مالی برای دوره 3ماه و 26 روزه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 حسابرسی شده دانلود
1397/08/10 1397/08/10 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 30 مهر ماه 1397 دانلود
1397/07/26 1397/07/26 گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی سه ماه و 26 روزه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 دانلود
1397/07/25 1397/07/25 صورتهای مالی شش ماه منتهی به 31 شهریورماه 1397 با تایید متولی دانلود
1397/07/10 1397/07/10 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 31 شهریور ماه 1397 دانلود
1397/06/10 1397/06/10 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 31 مرداد ماه 1397 دانلود
1397/05/28 1397/05/28 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 31 خرداد ماه 1397 دانلود
1397/05/10 1397/05/10 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 31 تیر ماه 1397 دانلود
1397/05/02 1397/05/02 صورتهای مالی 26 روزه منتهی به تاریخ 31 خرداد ماه 1397 دانلود
1397/04/25 1397/04/25 گزارش عملکرد صندوق منتهی به 31 خرداد 97 دانلود