ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 176,451 85.99 200,807 85.81 216,508 83.54 233,916 82.59
اوراق 888 0.43 526 0.22 159 0.06 163 0.05
وجه نقد 21,141 10.3 26,693 11.4 38,161 14.72 46,800 16.52
سایر دارایی ها 9,862 4.8 7,760 3.31 6,243 2.4 4,867 1.71
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 92,468 45.06 95,818 40.94 99,704 38.47 99,181 35.01
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد