دسته بندی -
عنوان خبر اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 11-12-1397صندوق سرمایه گذاری افق ملت
منبع -
مقدمه به اطلاع می رساند اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 11-12-1397صندوق سرمایه گذاری افق ملت به شرح ذیل می باشد:
متن خبر

جناب آقای رسول رحیم نیا رئیس مجمع به نمایندگی از مدیر صندوق؛ جناب آقای وحید ثقفی ناظر مجمع به نمایندگی از سهامدار ممتاز؛ جناب آقای محمد تکبیری ناظر مجمع به نمایندگی از متولی صندوق و سرکار خانم اکرم حمیدیان منشی مجمع.

پیوست