رديف نام تعداد
1  شرکت تامین سرمایه بانک ملت
550.000
2 شرکت کارگزاری بانک ملت
 450.000