صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری افق ملت دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۲ اسامی حاضرین در مجمع صندوق افق ملت دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۳ دعوت به مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۴ تصویب صورت های مالی صندوق سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۵ اسامی حاضرین در مجمع صندوق افق ملت دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۶ دعوت به مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
۹ اسامی حاضرین در مجمع صندوق افق ملت مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
۱۰ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۸-۱۰-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری افقملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۱۱ اسامی حاضرین در مجمع صندوق افق ملت مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۱۲ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ در خصوص تغییر رکن بازارگردان صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
۱۳ تصویب صورتجلسه مجمع ۲۹-۰۸-۱۳۹۸ در خصوص تغییر هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
۱۴ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ صندوق سرمایه گذاری افق ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
۱۵ صورتجلسه مجمع ۲۹-۰۸-۱۳۹۸ در خصوص تغییر هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
۱۶ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۲۹-۰۸-۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
۱۷ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۹-۰۸-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری افق ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
۱۸ صورتجلسه مجمع ۰۱-۰۳-۱۳۹۸ در خصوص تصویب صورت های مالی دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
۱۹ اسامی حاضران در جلسه مجمع ۰۱-۰۳-۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
۲۰ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۰۱-۰۳-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری افق ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
۲۱ صورتجلسه مجمع ۱۱-۱۲-۱۳۹۷ صندوق در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و تغییر نشانی تارنمای صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
۲۲ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۱-۱۲-۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری افق ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
۲۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۰۹-۰۳-۱۳۹۷ در خصوص نصاب مجاز سرمایه گذاری صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
۲۴ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۰۹-۰۳-۱۳۹۷صندوق سرمایه گذاری افق ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۱۰
۲۵ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۰۹-۰۳-۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری افق ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
۲۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۰۲-۱۲-۹۶ در خصوص تغییر نشانی تارنمای صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
۲۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۰-۱۱-۱۳۹۶ در خصوص تغییر سهامدار ممتاز، تغییر حسابرس و بازارگردان دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
۲۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۰۹-۰۸-۱۳۹۴ در خصوص تغییر نام صندوق و تغییر سهامدار ممتاز دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
۲۹ صورتجلسه مجمع موسس صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۵