مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 دعوت به جلسه مجمع مورخ 01-03-1398 صندوق سرمایه گذاری افق ملت دریافت خبر 1398/02/21
2 صورتجلسه مجمع 11-12-1397 صندوق در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و تغییر نشانی تارنمای صندوق دریافت خبر 1397/12/15
3 دعوت به جلسه مجمع مورخ 11-12-1397 صندوق سرمایه گذاری افق ملت دریافت خبر 1397/11/30
4 صورتجلسه مجمع مورخ 09-03-1397 در خصوص نصاب مجاز سرمایه گذاری صندوق دریافت خبر 1397/03/29
5 اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 09-03-1397صندوق سرمایه گذاری افق ملت دریافت خبر 1397/03/10
6 دعوت به جلسه مجمع مورخ 09-03-1397 صندوق سرمایه گذاری افق ملت دریافت خبر 1397/02/29
7 صورتجلسه مجمع مورخ 02-12-96 در خصوص تغییر نشانی تارنمای صندوق دریافت خبر 1396/12/27
8 صورتجلسه مجمع مورخ 10-11-1396 در خصوص تغییر سهامدار ممتاز، تغییر حسابرس و بازارگردان دریافت خبر 1396/12/15
9 صورتجلسه مجمع مورخ 09-08-1394 در خصوص تغییر نام صندوق و تغییر سهامدار ممتاز دریافت خبر 1396/12/15
10 صورتجلسه مجمع موسس صندوق دریافت خبر 1396/12/15