صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ اسامی حاضرین در مجمع صندوق افق ملت دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۲ دعوت به مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۳ تصویب صورت های مالی صندوق سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۴ اسامی حاضرین در مجمع صندوق افق ملت دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۵ دعوت به مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
۸ اسامی حاضرین در مجمع صندوق افق ملت مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
۹ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۸-۱۰-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری افقملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۱۰ اسامی حاضرین در مجمع صندوق افق ملت مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۱۱ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ در خصوص تغییر رکن بازارگردان صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
۱۲ تصویب صورتجلسه مجمع ۲۹-۰۸-۱۳۹۸ در خصوص تغییر هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
۱۳ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ صندوق سرمایه گذاری افق ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
۱۴ صورتجلسه مجمع ۲۹-۰۸-۱۳۹۸ در خصوص تغییر هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
۱۵ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۲۹-۰۸-۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
۱۶ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۹-۰۸-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری افق ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
۱۷ صورتجلسه مجمع ۰۱-۰۳-۱۳۹۸ در خصوص تصویب صورت های مالی دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
۱۸ اسامی حاضران در جلسه مجمع ۰۱-۰۳-۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
۱۹ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۰۱-۰۳-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری افق ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
۲۰ صورتجلسه مجمع ۱۱-۱۲-۱۳۹۷ صندوق در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و تغییر نشانی تارنمای صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
۲۱ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۱-۱۲-۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری افق ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
۲۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۰۹-۰۳-۱۳۹۷ در خصوص نصاب مجاز سرمایه گذاری صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
۲۳ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۰۹-۰۳-۱۳۹۷صندوق سرمایه گذاری افق ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۱۰
۲۴ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۰۹-۰۳-۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری افق ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
۲۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۰۲-۱۲-۹۶ در خصوص تغییر نشانی تارنمای صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
۲۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۰-۱۱-۱۳۹۶ در خصوص تغییر سهامدار ممتاز، تغییر حسابرس و بازارگردان دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
۲۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۰۹-۰۸-۱۳۹۴ در خصوص تغییر نام صندوق و تغییر سهامدار ممتاز دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
۲۸ صورتجلسه مجمع موسس صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۵