صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۳ ماهه منتهی به ‎۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ صورتهای مالی میان دوره ای برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹-اصلاحیه دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ گزارش عملکرد مدیر صندوق دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه صندوق برای دوره منتهی به ۱۳۹۸۰۷۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۶ ماهه منتهی به ‎۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ صورتهای مالی برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ صورت های مالی دوره مالی ۶ماه و ۲۶روزه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷ با تایید متولی دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ صورتهای مالی برای دوره ۳ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی سه ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ صورتهای مالی شش ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷ با تایید متولی دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ صورتهای مالی ۲۶ روزه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ گزارش عملکرد صندوق منتهی به ۳۱ خرداد ۹۷ دانلود