صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ %۰.۸۲۵ (۰.۲۱۶)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ %۷.۲۲۸ %۴.۵۳۳
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ %۱۷.۴۷۱ %۱۵.۷۶۶
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ %۳۱.۴۲۲ %۳۲.۹۱۹
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ %۴۷.۹۳۶ %۶۲.۰۶۶
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ %۱۲۵.۷۷۷ %۱۴۷.۵۰۶
تا زمان انتشار ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ %۲۸۹.۶۳۴ %۳۲۸.۹۸۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۳۲۲۶۷ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۷.۱۹)% (۹۸.۶۲)%