صندوق سرمایه گذاری افق ملت(قابل معامله)
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ %۰.۰۰۳
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ (۰.۶۸۷)% (۱.۹۲۲)%
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ %۶.۰۰۹ %۱۰.۵۳۶
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ %۱۶.۲۶۱ %۲۵.۷۷۴
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ %۴۴.۱۶۸ %۶۴.۶۵۳
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ %۷۴.۶۹۳ %۸۶.۹۷۶
تا زمان انتشار ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ %۱۸۴.۱۱۳ %۲۰۷.۹۳۲
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۳۲۲۶۷ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۷.۱۹)% (۹۷.۴۶)%