صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ %۰.۰۵۴ %۰.۸۹۲
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ (۰.۲۶)% %۰.۴۳۳
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ (۳.۴۸۹)% (۵.۹۸۹)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ %۱۱.۶۱۱ %۱۷.۳۱۶
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ %۳۴.۲۵۷ %۴۵.۳۲۲
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ %۵۵.۸۷۹ %۶۸.۲۹۶
تا زمان انتشار ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ %۱۹۳.۰۲۹ %۲۲۱.۰۰۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۳۲۲۶۷ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۷.۱۹)% (۹۷.۴۶)%