صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ (۱.۸۹) (۳.۷۳) (۹۹.۹۱) (۱۰۰)
۱۶۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ (۰.۶۱) ۰.۵۳ (۸۹.۳۹) ۵۹۳.۳۱
۱۶۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۰.۸۴ ۰.۱۲ ۱,۹۹۲.۰۷ ۵۳.۲۴
۱۶۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ (۲.۳۱) (۴.۷۱) (۹۹.۹۸) (۱۰۰)
۱۶۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ (۱.۵۸) (۳.۶۶) (۹۹.۷۱) (۱۰۰)
۱۶۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۱) ۰
۱۶۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۱) ۰
۱۶۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ (۱.۶) (۱.۲۲) (۹۹.۷۲) (۹۸.۸۵)
۱۶۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ (۱.۸۴) (۳.۱۶) (۹۹.۸۹) (۱۰۰)
۱۷۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ (۱.۵۸) (۰.۶۴) (۹۹.۷) (۹۰.۵۶)
۱۷۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱.۳ ۲.۱۸ ۱۰,۹۰۳.۹۵ ۲۶۱,۱۰۸.۵۸
۱۷۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸) ۰
۱۷۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶) ۰
۱۷۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸) ۰
۱۷۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱.۴۸ ۱.۹۶ ۲۰,۹۵۶.۳۹ ۱۲۰,۲۸۱.۸۱
۱۷۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۰.۷۱ ۰.۰۹ ۱,۲۰۳.۵ ۳۶.۷۳
۱۷۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۰.۳۸ (۰.۹) ۳۰۰.۰۵ (۹۶.۳۵)
۱۷۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱.۶۶ ۲.۵۴ ۴۱,۰۵۶.۶۸ ۹۵۴,۲۰۸.۸
۱۷۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۲.۴۲ ۳.۰۱ ۶۲۴,۴۹۳.۸۴ ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴
۱۸۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۸) ۰