صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۲.۲۶ ۲.۴۲ ۳۴۸,۴۳۰.۹۹ ۶۱۲,۵۱۰.۷
۱۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۵.۳۸ ۲.۷۵ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶
۱۶۳ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۰.۵۹ ۳.۱۶ ۷۵۲.۷۳ ۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷
۱۶۴ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ۳.۷۸ ۳.۵۹ ۷۶,۳۰۰,۰۰۰ ۳۹,۰۳۰,۸۷۹.۲۶
۱۶۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۷) ۰
۱۶۶ ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۵) ۰
۱۶۷ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۲.۵۳ ۳.۰۸ ۹۰۶,۹۶۶.۱۳ ۶,۵۱۱,۰۶۰.۹
۱۶۸ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ ۱.۱ ۰.۳ ۵,۳۵۶.۰۶ ۱۹۹.۷۵
۱۶۹ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ ۰.۴۴ ۰.۲ ۳۹۲.۶۳ ۱۰۹.۹۴
۱۷۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۳.۳۵ ۲.۵۳ ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ ۹۲۷,۲۶۱.۸۴
۱۷۱ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۱.۳۲ ۱.۷۷ ۱۲,۰۴۲.۸۵ ۶۱,۴۱۱.۳۱
۱۷۲ ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۸) ۰
۱۷۳ ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۸) ۰
۱۷۴ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۱.۵۹ ۲.۳۸ ۳۱,۱۵۰.۵۷ ۵۳۰,۶۶۲.۷۵
۱۷۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۲.۸۸ ۲.۴۱ ۳,۲۲۰,۰۰۰ ۵۸۸,۱۹۴.۳۷
۱۷۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۰.۰۴ (۰.۷۴) ۱۵.۴۳ (۹۳.۲۸)
۱۷۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۰.۶۶ ۱.۱۲ ۹۸۷.۰۸ ۵,۷۸۸.۲۶
۱۷۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۳.۱۸ ۳.۶۳ ۹,۱۵۰,۰۰۰ ۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱
۱۷۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸) ۰
۱۸۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸) ۰