صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ (۲.۵۶) (۲.۳۱) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۸)
۱۴۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ (۲.۱۸) (۲.۴۷) (۹۹.۹۷) (۹۹.۹۹)
۱۴۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ (۲.۲۸) ۰.۳۵ (۹۹.۹۸) ۲۶۳.۵۹
۱۴۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۱.۰۶ ۰.۶۲ ۴,۶۱۲.۳۹ ۸۶۲.۲۹
۱۴۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۲) ۰
۱۴۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۹) ۰
۱۴۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ (۲.۴۱) (۳.۱۴) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۱۴۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ (۱.۹۹) (۲.۵) (۹۹.۹۴) (۹۹.۹۹)
۱۴۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ (۱.۷) ۰.۵۴ (۹۹.۸۱) ۶۰۹.۵۵
۱۵۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۵) ۰
۱۵۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۷) ۰
۱۵۲ ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۷) ۰
۱۵۳ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۵) ۰
۱۵۴ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۲.۸۱ ۴.۱۷ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶
۱۵۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۳.۰۸ ۲.۵۸ ۶,۵۳۰,۰۰۰ ۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷
۱۵۶ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ (۱.۹۳) (۳.۲۳) (۹۹.۹۲) (۱۰۰)
۱۵۷ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ (۲.۹۶) (۳.۷۷) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۵۸ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ (۱.۳) (۱.۷۱) (۹۹.۱۶) (۹۹.۸۱)
۱۵۹ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۶) ۰
۱۶۰ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۶) ۰