صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ (۰.۲۴) (۰.۳۲) (۵۸.۵۲) (۶۸.۵۶)
۱۲۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۲.۶۳ ۳.۷۲ ۱,۲۸۰,۰۰۰ ۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱
۱۲۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۵) ۰
۱۲۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۵) ۰
۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۴.۷۶ ۱.۳۴ ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۸۱۷.۸۸
۱۲۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۴.۲۶) (۳.۵۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۲۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۶) ۰
۱۲۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۶) ۰
۱۲۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ (۱.۴۹) (۲.۷۳) (۹۹.۵۹) (۱۰۰)
۱۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۲) ۰
۱۳۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۲) ۰
۱۳۲ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (۱.۲۹) (۱.۵۳) (۹۹.۱۲) (۹۹.۶۴)
۱۳۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ (۱.۷۶) ۰.۷ (۹۹.۸۴) ۱,۱۶۵.۴۲
۱۳۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۲.۷۳ ۲.۷۶ ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۱۳۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ (۱.۱۵) (۱.۹۳) (۹۸.۵۱) (۹۹.۹۲)
۱۳۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ (۲.۱۱) (۲.۹۷) (۹۹.۹۶) (۱۰۰)
۱۳۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۲) ۰
۱۳۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۲) ۰
۱۳۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ (۳.۰۵) (۰.۳۷) (۱۰۰) (۷۴.۱۸)
۱۴۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ (۲.۹۵) (۲.۵۱) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)