صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ (۳.۴۶) (۲.۱۴) (۱۰۰) (۹۹.۹۶)
۸۲ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۶) ۰
۸۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۶) ۰
۸۴ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ ۲.۵۴ ۲.۰۵ ۹۵۷,۳۹۶.۳۵ ۱۶۶,۷۷۶.۰۲
۸۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۳) ۰
۸۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۰.۲۸ (۱.۲) ۱۸۰.۳۴ (۹۸.۷۷)
۸۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ (۲.۵۴) (۱.۹۹) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۴)
۸۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱.۰۸ ۱.۳۷ ۴,۹۱۲.۲۷ ۱۴,۱۰۴.۴۲
۸۹ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۱) ۰
۹۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹) ۰
۹۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ۰.۳۳ (۱.۰۵) ۲۳۱.۳۶ (۹۷.۸۸)
۹۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ (۲.۶) (۲.۵۹) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۹)
۹۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ (۲.۱۶) (۲.۷۳) (۹۹.۹۷) (۱۰۰)
۹۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۷) ۰
۹۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ (۲.۸۷) (۲.۷۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۹۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۶) ۰
۹۷ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۹) ۰
۹۸ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (۱.۵۱) (۰.۴۹) (۹۹.۶۱) (۸۳.۳۴)
۹۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ (۱.۳۵) (۲.۹۴) (۹۹.۲۹) (۱۰۰)
۱۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ (۳.۳۳) (۳.۴۳) (۱۰۰) (۱۰۰)