صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۶۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ (۰.۵۶) (۰.۲۴) (۸۷.۰۳) (۵۸.۷)
۸۶۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۰.۱۲ (۰.۱۶) ۵۳.۳۱ (۴۳.۸۴)
۸۶۳ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۰.۷۹ ۰.۴۹ ۱,۶۶۸.۲۹ ۵۰۴.۷۲
۸۶۴ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۰.۰۴ ۰.۴۸ ۱۴.۱۸ ۴۷۷.۴
۸۶۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۶۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۶) ۰
۸۶۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ (۰.۱۴) ۰ (۳۹.۱۷) (۱.۳۷)
۸۶۸ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ (۰.۰۷) (۰.۳) (۲۳.۲۶) (۶۷.۱۷)
۸۶۹ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ (۰.۷۸) ۰.۰۳ (۹۴.۳۲) ۱۳.۵۹
۸۷۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ (۰.۸۶) (۰.۷۸) (۹۵.۶۶) (۹۴.۱۶)
۸۷۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ (۱.۸۸) (۰.۵۴) (۹۹.۹) (۸۶.۰۱)
۸۷۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۷۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۴) ۰
۸۷۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ (۲.۰۱) (۱.۲۱) (۹۹.۹۴) (۹۸.۸۳)
۸۷۵ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۹۴ (۰.۸۱)
۸۷۶ ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۸) ۰
۸۷۷ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ (۰.۳۷) (۰.۱۸) (۷۳.۹۱) (۴۸.۲۴)
۸۷۸ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ (۲.۰۲) (۱.۲۸) (۹۹.۹۴) (۹۹.۰۹)
۸۷۹ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۱) ۰
۸۸۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۱) ۰