صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ (۱.۸۹) (۳.۷۳) (۹۹.۹۱) (۱۰۰)
۴۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ (۰.۶۱) ۰.۵۳ (۸۹.۳۹) ۵۹۳.۳۱
۴۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۰.۸۴ ۰.۱۲ ۱,۹۹۲.۰۷ ۵۳.۲۴
۴۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ (۲.۳۱) (۴.۷۱) (۹۹.۹۸) (۱۰۰)
۴۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ (۱.۵۸) (۳.۶۶) (۹۹.۷۱) (۱۰۰)
۴۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۱) ۰
۴۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۱) ۰
۴۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ (۱.۶) (۱.۲۲) (۹۹.۷۲) (۹۸.۸۵)
۴۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ (۱.۸۴) (۳.۱۶) (۹۹.۸۹) (۱۰۰)
۵۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ (۱.۵۸) (۰.۶۴) (۹۹.۷) (۹۰.۵۶)
۵۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱.۳ ۲.۱۸ ۱۰,۹۰۳.۹۵ ۲۶۱,۱۰۸.۵۸
۵۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸) ۰
۵۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶) ۰
۵۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸) ۰
۵۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱.۴۸ ۱.۹۶ ۲۰,۹۵۶.۳۹ ۱۲۰,۲۸۱.۸۱
۵۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۰.۷۱ ۰.۰۹ ۱,۲۰۳.۵ ۳۶.۷۳
۵۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۰.۳۸ (۰.۹) ۳۰۰.۰۵ (۹۶.۳۵)
۵۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱.۶۶ ۲.۵۴ ۴۱,۰۵۶.۶۸ ۹۵۴,۲۰۸.۸
۵۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۲.۴۲ ۳.۰۱ ۶۲۴,۴۹۳.۸۴ ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴
۶۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۸) ۰