صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ (۲.۵۶) (۲.۳۱) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۸)
۲۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ (۲.۱۸) (۲.۴۷) (۹۹.۹۷) (۹۹.۹۹)
۲۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ (۲.۲۸) ۰.۳۵ (۹۹.۹۸) ۲۶۳.۵۹
۲۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۱.۰۶ ۰.۶۲ ۴,۶۱۲.۳۹ ۸۶۲.۲۹
۲۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۲) ۰
۲۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۹) ۰
۲۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ (۲.۴۱) (۳.۱۴) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۲۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ (۱.۹۹) (۲.۵) (۹۹.۹۴) (۹۹.۹۹)
۲۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ (۱.۷) ۰.۵۴ (۹۹.۸۱) ۶۰۹.۵۵
۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۵) ۰
۳۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۷) ۰
۳۲ ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۷) ۰
۳۳ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۵) ۰
۳۴ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۲.۸۱ ۴.۱۷ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶
۳۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۳.۰۸ ۲.۵۸ ۶,۵۳۰,۰۰۰ ۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷
۳۶ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ (۱.۹۳) (۳.۲۳) (۹۹.۹۲) (۱۰۰)
۳۷ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ (۲.۹۶) (۳.۷۷) (۱۰۰) (۱۰۰)
۳۸ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ (۱.۳) (۱.۷۱) (۹۹.۱۶) (۹۹.۸۱)
۳۹ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۶) ۰
۴۰ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۶) ۰