صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ (۱.۸۳) (۲.۹۲) (۹۹.۸۸) (۱۰۰)
۲۲ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ (۱.۲۸) (۱.۷۶) (۹۹.۰۸) (۹۹.۸۵)
۲۳ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۰.۸۵ ۱.۴۱ ۲,۰۷۳.۷۲ ۱۶,۵۷۱.۳۵
۲۴ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۰.۵۴ ۰.۰۹ ۶۰۵.۴۸ ۳۸.۳۲
۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ (۱.۸۳) (۴.۰۹) (۹۹.۸۸) (۱۰۰)
۲۶ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۹) ۰
۲۷ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۹) ۰
۲۸ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ (۲.۱۵) ۰ (۹۹.۹۶) ۰
۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ (۰.۶۵) (۱.۷۶) (۹۰.۶۷) (۹۹.۸۵)
۳۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ (۰.۷۱) ۱.۲۸ (۹۲.۵۷) ۱۰,۳۷۴.۵۱
۳۱ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ ۰.۱ (۰.۳۲) ۴۵.۴۸ (۶۸.۹۸)
۳۲ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ (۰.۹۴) (۱.۶۸) (۹۶.۸۶) (۹۹.۷۹)
۳۳ ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۱) ۰
۳۴ ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۷) ۰
۳۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ۰.۰۶ ۰.۲ ۲۲.۳۶ ۱۱۰.۳۳
۳۶ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ۰.۶۳ ۰.۶ ۸۸۶.۳۸ ۷۷۸.۲۷
۳۷ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۰.۷۵ (۰.۱۹) ۱,۴۴۰.۶۴ (۵۰.۰۱)
۳۸ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (۰.۲۱) (۰.۴) (۵۲.۹) (۷۶.۹۷)
۳۹ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ۲.۲ ۲.۲۳ ۲۸۳,۶۰۷.۸۸ ۳۱۷,۱۰۰.۲۵
۴۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۶) ۰