صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱۶۳,۷۳۵ ۷۳.۴۸ % ۵۰,۸۳۷ ۲۲.۸۱ % ۰ ۰ % ۲,۰۷۰ ۰.۹۳ % ۶,۱۸۹ ۶.۳۴ % ۷۱,۳۶۱ ۳۲.۰۲ %
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱۶۳,۵۹۸ ۷۳.۴۶ % ۵۰,۷۸۵ ۲۲.۸ % ۰ ۰ % ۴۰۲ ۰.۱۸ % ۷,۹۱۵ ۷.۱۱ % ۷۱,۵۵۰ ۳۲.۱۳ %
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۶۳,۰۱۰ ۷۲.۴۳ % ۵۰,۷۶۳ ۲۲.۵۶ % ۰ ۰ % ۳,۳۵۶ ۱.۴۹ % ۷,۹۱۳ ۷.۰۴ % ۷۱,۳۷۴ ۳۱.۷۲ %
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۶۳,۹۸۷ ۷۱.۴ % ۵۲,۶۷۰ ۲۲.۹۳ % ۰ ۰ % ۵,۰۹۹ ۲.۲۲ % ۷,۹۱۱ ۶.۹ % ۷۱,۸۰۱ ۳۱.۲۶ %
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۱۵۹,۴۷۰ ۷۰.۸۴ % ۵۲,۶۴۶ ۲۳.۳۹ % ۰ ۰ % ۵,۰۹۹ ۲.۲۷ % ۷,۹۰۹ ۷.۰۳ % ۷۲,۱۴۳ ۳۲.۰۵ %
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۱۵۹,۴۷۰ ۷۰.۸۴ % ۵۲,۶۲۲ ۲۳.۳۸ % ۰ ۰ % ۵,۰۹۹ ۲.۲۷ % ۷,۹۰۶ ۷.۰۳ % ۷۲,۱۴۳ ۳۲.۰۵ %
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۱۵۹,۴۷۰ ۷۰.۸۵ % ۵۲,۵۹۸ ۲۳.۳۷ % ۰ ۰ % ۵,۰۹۹ ۲.۲۷ % ۷,۹۰۴ ۷.۰۳ % ۷۲,۱۴۳ ۳۲.۰۵ %
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱۵۹,۴۷۰ ۷۰.۸۶ % ۵۲,۵۷۴ ۲۳.۳۶ % ۰ ۰ % ۵,۰۹۹ ۲.۲۷ % ۷,۹۰۲ ۷.۰۳ % ۷۲,۱۴۳ ۳۲.۰۶ %
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱۵۷,۷۹۶ ۷۰.۷۱ % ۵۲,۵۵۰ ۲۳.۵۵ % ۰ ۰ % ۶۸۰ ۰.۳۱ % ۱۲,۱۳۱ ۱۰.۹۳ % ۷۱,۱۸۶ ۳۱.۹ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۶۰,۰۷۵ ۷۰.۷۶ % ۵۳,۴۲۱ ۲۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۶۸۰ ۰.۳ % ۱۲,۰۳۴ ۱۰.۷۳ % ۷۲,۶۹۴ ۳۲.۱۴ %