صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۳,۳۶۲,۰۸۷ ۹۵.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۷,۱۲۱ ۲.۷۷ % ۴۴,۸۳۵ ۱.۲۸ % ۸۸۳,۴۵۳ ۲۵.۲۱ %
۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۳,۴۰۹,۱۳۶ ۹۵.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶,۴۹۲ ۲.۷۲ % ۴۷,۶۷۰ ۱.۳۴ % ۸۸۷,۱۸۸ ۲۴.۹۷ %
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۳,۵۲۷,۳۵۵ ۹۶.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۹,۱۸۸ ۲.۴۳ % ۵۲,۷۲۸ ۱.۴۴ % ۹۱۶,۴۳۴ ۲۴.۹۸ %
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۳,۶۵۳,۴۰۲ ۹۶.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴,۳۶۲ ۱.۹۶ % ۶۹,۷۶۹ ۱.۸۴ % ۹۵۵,۰۴۳ ۲۵.۱۵ %
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۳,۶۵۳,۴۰۲ ۹۶.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴,۳۶۲ ۱.۹۶ % ۶۹,۷۵۴ ۱.۸۴ % ۹۵۵,۰۴۳ ۲۵.۱۵ %
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۳,۶۵۳,۴۰۲ ۹۶.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴,۳۶۲ ۱.۹۶ % ۶۹,۷۳۹ ۱.۸۴ % ۹۵۵,۰۴۳ ۲۵.۱۵ %
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۳,۶۵۳,۴۰۲ ۹۶.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴,۳۶۲ ۱.۹۶ % ۶۹,۷۲۴ ۱.۸۴ % ۹۵۵,۰۴۳ ۲۵.۱۵ %
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۳,۷۱۸,۸۸۰ ۹۶.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۰,۶۱۸ ۲.۰۹ % ۵۳,۸۳۸ ۱.۴ % ۹۷۶,۲۷۰ ۲۵.۳۴ %
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۳,۷۲۸,۶۰۲ ۹۶.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۹,۰۰۸ ۲.۵۶ % ۴۵,۲۴۹ ۱.۱۷ % ۹۷۵,۰۵۳ ۲۵.۱۸ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۳,۷۳۴,۴۷۹ ۹۵.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۱,۸۸۱ ۳.۱۲ % ۴۵,۲۳۵ ۱.۱۶ % ۹۷۳,۸۴۰ ۲۴.۹۶ %