صندوق سرمایه گذاری افق ملت(قابل معامله)
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۳۵,۷۲۳ ۶۸.۶ % ۱۹,۸۹۶ ۱۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۹,۱۹۷ ۹.۷ % ۲۳,۰۳۰ ۱۶.۲۸ % ۷۹,۸۸۸ ۴۰.۳۸ %
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۴۳,۰۲۰ ۷۱.۱ % ۱۹,۸۹۴ ۹.۸۹ % ۰ ۰ % ۸,۱۴۷ ۴.۰۵ % ۳۰,۰۸۳ ۱۹.۵۲ % ۸۳,۰۶۰ ۴۱.۲۹ %
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۵۴,۱۸۶ ۷۶.۳۵ % ۱۹,۸۹۸ ۹.۸۵ % ۰ ۰ % ۱,۷۷۸ ۰.۸۸ % ۲۶,۰۸۴ ۱۷.۴۶ % ۸۸,۷۷۹ ۴۳.۹۶ %
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۶۵,۸۹۹ ۸۱.۸۸ % ۱۹,۸۹۸ ۹.۸۲ % ۰ ۰ % ۱,۷۷۸ ۰.۸۸ % ۱۵,۰۳۰ ۱۱.۹۵ % ۹۳,۱۱۷ ۴۵.۹۶ %
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۱۷۱,۷۷۲ ۸۵.۱ % ۱۹,۸۹۸ ۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۶ ۰.۵۲ % ۹,۱۲۷ ۸.۹۲ % ۹۳,۹۱۳ ۴۶.۵۳ %
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱۷۱,۷۷۲ ۸۵.۱ % ۱۹,۸۹۸ ۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۶ ۰.۵۲ % ۹,۱۲۳ ۸.۹۲ % ۹۳,۹۱۳ ۴۶.۵۳ %
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱۷۱,۷۷۲ ۸۵.۱ % ۱۹,۸۹۸ ۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۶ ۰.۵۲ % ۹,۱۲۰ ۸.۹۱ % ۹۳,۹۱۳ ۴۶.۵۳ %
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۷۰,۵۴۳ ۵۷.۲۷ % ۱۹,۸۹۸ ۶.۶۸ % ۰ ۰ % ۲۰,۶۶۳ ۶.۹۴ % ۸۶,۷۰۰ ۳۱.۹۵ % ۹۳,۳۳۱ ۳۱.۳۴ %
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱۷۱,۲۴۶ ۵۷.۵ % ۷۹,۱۵۰ ۲۶.۵۸ % ۰ ۰ % ۱۵,۶۲۶ ۵.۲۵ % ۳۱,۷۷۱ ۱۳.۵۱ % ۹۳,۶۸۵ ۳۱.۴۶ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۹۰,۸۰۰ ۶۴.۵۸ % ۷۹,۱۵۰ ۲۶.۷۹ % ۰ ۰ % ۱۶,۱۳۱ ۵.۴۶ % ۹,۳۶۶ ۶.۰۳ % ۱۰۴,۱۳۲ ۳۵.۲۵ %