ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/02/29 233,916 82.59 % 163 0.06 % 0 0 % 46,800 16.52 % 2,342 1.72 % 99,181 35.02 %
2 1398/02/28 240,780 83.18 % 163 0.06 % 0 0 % 46,191 15.96 % 2,342 1.68 % 99,472 34.36 %
3 1398/02/27 221,809 81.81 % 162 0.06 % 0 0 % 45,192 16.67 % 3,950 2.39 % 98,375 36.29 %
4 1398/02/26 221,809 81.81 % 162 0.06 % 0 0 % 45,192 16.67 % 3,950 2.39 % 98,375 36.29 %
5 1398/02/25 221,809 81.81 % 162 0.06 % 0 0 % 45,192 16.67 % 3,950 2.39 % 98,375 36.29 %
6 1398/02/24 221,610 81.59 % 162 0.06 % 0 0 % 47,504 17.49 % 2,342 1.79 % 97,356 35.84 %
7 1398/02/23 220,433 82.19 % 162 0.06 % 0 0 % 37,969 14.16 % 9,624 4.53 % 95,861 35.74 %
8 1398/02/22 213,954 80.72 % 162 0.06 % 0 0 % 39,077 14.74 % 11,877 5.43 % 93,249 35.18 %
9 1398/02/21 225,462 84.43 % 162 0.06 % 0 0 % 29,445 11.03 % 11,974 5.43 % 98,500 36.89 %
10 1398/02/20 234,657 84.95 % 157 0.06 % 0 0 % 29,445 10.66 % 11,975 5.25 % 102,394 37.07 %