صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۸۵,۵۷۸ ۸۹.۵۱ ۲,۲۶۳,۱۰۹ ۹۲.۹۳ ۳,۱۲۱,۰۹۳ ۹۲.۹۲ ۳,۶۹۵,۹۳۴ ۹۲.۸۱
اوراق ۱۰,۲۶۸ ۱.۸۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۳۰,۰۸۳ ۵.۵۵ ۱۰۱,۶۴۸ ۴.۱۷ ۱۰۶,۴۴۲ ۳.۱۷ ۱۹۸,۹۸۸ ۵
سایر دارایی ها ۱۱,۷۱۲ ۲.۱۶ ۳۰,۹۷۶ ۱.۲۷ ۶۰,۰۸۴ ۱.۷۹ ۳۰,۶۳۲ ۰.۷۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۸۰,۶۳۷ ۳۳.۳ ۷۱۸,۲۱۹ ۲۹.۴۹ ۸۹۸,۷۵۰ ۲۶.۷۶ ۹۸۶,۳۰۹ ۲۴.۷۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد