صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۷۸۴,۶۵۵ ۹۲.۱۷ ۳,۷۹۸,۴۵۱ ۹۵.۲ ۳,۶۲۳,۲۶۶ ۹۶.۰۴ ۳,۴۴۱,۳۵۳ ۹۷.۴۲
اوراق ۹,۳۵۷ ۱.۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۳۶,۴۹۶ ۴.۲۹ ۱۱۶,۹۵۴ ۲.۹۳ ۹۶,۵۸۶ ۲.۵۶ ۳۱,۸۹۷ ۰.۹
سایر دارایی ها ۱۵,۷۴۹ ۱.۸۵ ۵۹,۱۵۹ ۱.۴۸ ۵۲,۷۸۹ ۱.۴ ۵۹,۳۹۷ ۱.۶۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۵۱,۸۷۱ ۲۹.۵۹ ۹۷۲,۸۳۷ ۲۴.۳۸ ۹۷۴,۵۰۴ ۲۵.۸۳ ۹۶۳,۳۴۵ ۲۷.۲۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد