ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 176,613 85.99 201,187 85.75 218,159 83.68 234,552 85.93
اوراق 886 0.43 510 0.21 159 0.06 163 0.05
وجه نقد 21,161 10.3 26,837 11.43 38,072 14.6 28,308 10.37
سایر دارایی ها 9,870 4.8 7,843 3.34 6,265 2.4 12,431 4.55
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 92,482 45.03 95,950 40.89 99,846 38.29 97,695 35.79
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد