صندوق سرمایه گذاری افق ملت(قابل معامله)
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۷۷,۵۲۱ ۸۲.۷۹ ۱۵۵,۷۱۳ ۶۹.۱۶ ۱۴۲,۲۴۶ ۶۶.۰۹ ۱۲۹,۴۶۶ ۵۹.۶۲
اوراق ۶,۶۲۷ ۳.۰۹ ۳۱,۵۵۱ ۱۴.۰۱ ۴۳,۳۷۰ ۲۰.۱۵ ۴۲,۰۱۳ ۱۹.۳۴
وجه نقد ۲۱,۱۹۹ ۹.۸۸ ۲۰,۶۰۶ ۹.۱۵ ۱۳,۲۸۸ ۶.۱۷ ۲۶,۸۶۴ ۱۲.۳۷
سایر دارایی ها ۱۴,۰۶۴ ۶.۵۵ ۲۹,۳۲۵ ۱۳.۰۲ ۳۰,۶۰۰ ۱۴.۲۱ ۳۳,۰۷۱ ۱۵.۲۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۹۰,۲۳۵ ۴۲.۰۸ ۷۸,۵۱۷ ۳۴.۸۷ ۶۹,۳۸۱ ۳۲.۲۳ ۶۶,۷۵۶ ۳۰.۷۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد