صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۷۵,۷۱۱ ۸۱.۳۸ ۱۵۱,۲۷۶ ۶۷.۹۶ ۱۵۸,۴۸۵ ۶۹.۴۸ ۱۶۳,۷۳۵ ۷۳.۴۷
اوراق ۱۰,۷۴۲ ۴.۹۷ ۴۷,۳۹۶ ۲۱.۲۹ ۵۲,۲۳۹ ۲۲.۹ ۵۰,۸۳۷ ۲۲.۸۱
وجه نقد ۲۰,۰۵۶ ۹.۲۸ ۱۰,۲۰۶ ۴.۵۸ ۵,۸۷۰ ۲.۵۷ ۲,۰۷۰ ۰.۹۲
سایر دارایی ها ۱۵,۱۲۴ ۷ ۲۶,۷۹۶ ۱۲.۰۳ ۲۲,۶۷۸ ۹.۹۴ ۱۴,۱۱۷ ۶.۳۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۸۸,۶۷۵ ۴۱.۰۷ ۷۲,۴۷۸ ۳۲.۵۶ ۷۳,۶۰۱ ۳۲.۲۷ ۷۱,۳۶۱ ۳۲.۰۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد