صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۹۵۶,۶۱۶ ۹۲.۹۲ ۳,۳۸۸,۶۶۹ ۹۵.۶۸ ۳,۱۲۵,۱۰۳ ۹۵.۴ ۳,۴۵۵,۶۶۵ ۹۵
اوراق ۹,۵۹۰ ۰.۹۳ ۸,۸۳۱ ۰.۲۵ ۲۵,۹۲۵ ۰.۷۹ ۰ ۰
وجه نقد ۳۹,۵۲۳ ۳.۸۴ ۸۴,۰۹۵ ۲.۳۷ ۵۰,۰۳۶ ۱.۵۳ ۱۰۲,۶۴۴ ۲.۸۲
سایر دارایی ها ۱۸,۳۵۰ ۱.۷۸ ۵۳,۲۳۵ ۱.۵ ۵۴,۳۶۲ ۱.۶۶ ۶۴,۱۶۱ ۱.۷۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۹۶,۴۲۹ ۲۸.۷۹ ۹۲۴,۵۳۲ ۲۶.۱ ۸۷۹,۷۸۵ ۲۶.۸۶ ۹۷۷,۵۲۴ ۲۶.۸۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد