صندوق سرمایه گذاری افق ملت(قابل معامله)
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۸۴,۳۳۹ ۸۵.۵۶ ۲۲۶,۳۰۶ ۸۳.۵۳ ۲۲۱,۰۰۷ ۸۰.۹۴ ۱۳۵,۷۲۳ ۶۸.۵۹
اوراق ۱,۷۳۵ ۰.۸ ۴,۴۹۴ ۱.۶۵ ۱۲,۸۸۸ ۴.۷۲ ۱۹,۸۹۶ ۱۰.۰۵
وجه نقد ۲۱,۲۵۱ ۹.۸۶ ۲۷,۶۵۹ ۱۰.۲۱ ۱۸,۶۰۶ ۶.۸۱ ۱۹,۱۹۷ ۹.۷
سایر دارایی ها ۱۱,۸۰۴ ۵.۴۷ ۱۷,۵۴۶ ۶.۴۷ ۲۹,۰۲۶ ۱۰.۶۳ ۳۲,۲۰۱ ۱۶.۲۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۹۳,۴۷۱ ۴۳.۳۸ ۹۹,۵۳۸ ۳۶.۷۴ ۱۰۱,۹۰۱ ۳۷.۳۲ ۷۹,۸۸۸ ۴۰.۳۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد