صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۸۵,۹۰۲ ۸۱.۸۹ ۲۳۹,۷۵۲ ۸۱.۹۷ ۳۷۱,۱۵۷ ۹۰.۴۲ ۵۶۰,۴۷۴ ۸۹.۷
اوراق ۱۳,۲۵۵ ۵.۸۴ ۳۷,۹۵۱ ۱۲.۹۸ ۱۳,۰۴۸ ۳.۱۸ ۱۶۱ ۰.۰۳
وجه نقد ۱۸,۹۹۴ ۸.۳۷ ۸,۵۹۴ ۲.۹۴ ۲۱,۴۹۴ ۵.۲۴ ۵۲,۰۵۸ ۸.۳۳
سایر دارایی ها ۸,۸۴۳ ۳.۹ ۶,۱۸۱ ۲.۱۱ ۴,۷۶۳ ۱.۱۶ ۱۲,۱۳۸ ۱.۹۴
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۹۰,۷۴۹ ۳۹.۹۸ ۹۸,۷۲۴ ۳۳.۷۵ ۱۴۵,۳۵۶ ۳۵.۴۱ ۲۱۲,۸۳۱ ۳۴.۰۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد