اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/24
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,482,581
تعداد واحدهای باقی مانده: 37,517,419
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 246,219,039,678
قیمت صدور هر واحد (ریال): 19,927
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 19,725
قیمت آماری هر واحد (ریال): 19,725
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس : موسسه ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه‌گذاری : اکرم حمیدیان ,رسول رحیم نیا ,حسین تملکی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1397/03/06
نوع صندوق : قابل معامله سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/24 19,927 19,725 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 246,219,039,678
  2 1397/07/23 19,893 19,680 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 245,659,357,483
  3 1397/07/22 19,284 19,077 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 238,131,388,277
  4 1397/07/21 19,024 18,820 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 234,924,307,478
  5 1397/07/20 19,686 19,475 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 243,099,713,637
  6 1397/07/19 19,687 19,477 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 243,118,882,114
  7 1397/07/18 19,689 19,478 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 243,138,054,925
  8 1397/07/17 19,504 19,296 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 240,858,310,802
  9 1397/07/16 19,302 19,083 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 238,210,589,273
  10 1397/07/15 18,715 18,503 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 230,963,114,061
  11 1397/07/14 19,149 18,932 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 236,325,235,938
  12 1397/07/13 20,232 20,027 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 249,991,872,240
  13 1397/07/12 20,233 20,029 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 250,010,499,007
  14 1397/07/11 20,235 20,030 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 250,029,130,059
  15 1397/07/10 20,253 20,048 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 250,250,823,204
  16 1397/07/09 21,003 20,787 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 259,471,232,005
  17 1397/07/08 21,006 20,788 0 500,000 12,482,581 0 0 12,482,581 259,490,737,533
  18 1397/07/07 20,104 19,896 0 200,000 11,982,581 0 0 11,982,581 238,403,660,542
  19 1397/07/06 19,257 19,055 0 0 11,782,581 0 0 11,782,581 224,511,925,934
  20 1397/07/05 19,259 19,056 0 0 11,782,581 0 0 11,782,581 224,529,187,669