صندوق سرمایه گذاری افق ملت(قابل معامله)
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۴/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۴۸۲,۵۸۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۲,۵۱۷,۴۱۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۹۵,۵۸۵,۱۷۰,۴۷۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶,۳۹۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶,۱۳۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶,۱۳۹
تاریخ انتشار
1398/04/25
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۲۶,۳۹۳ ۲۶,۱۳۹ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۱۹۵,۵۸۵,۱۷۰,۴۷۷
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۲۶,۸۴۹ ۲۶,۵۸۱ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۱۹۸,۸۹۶,۰۶۶,۲۶۵
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۲۶,۹۷۹ ۲۶,۶۹۰ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۱۹۹,۷۱۱,۸۸۴,۲۵۴
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۲۷,۰۹۲ ۲۶,۷۸۰ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۰۰,۳۸۵,۲۹۵,۴۵۴
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۲۷,۰۰۳ ۲۶,۶۸۱ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۱۹۹,۶۳۹,۱۵۳,۷۷۳
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۲۷,۰۰۴ ۲۶,۶۸۲ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۱۹۹,۶۵۱,۰۲۲,۲۷۳
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۲۷,۰۰۶ ۲۶,۶۸۴ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۱۹۹,۶۶۲,۸۹۶,۵۰۳
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۲۶,۷۸۹ ۲۶,۴۶۹ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۱۹۸,۰۵۹,۹۸۴,۹۰۷
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۲۶,۸۰۳ ۲۶,۴۷۰ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۱۹۸,۰۶۴,۱۱۳,۹۴۸
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۲۶,۴۲۹ ۲۶,۱۸۵ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۱۱,۱۸۲,۵۸۱ ۲۹۲,۸۱۶,۷۲۳,۱۰۷
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۲۶,۱۶۱ ۲۵,۹۱۹ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۱۱,۱۸۲,۵۸۱ ۲۸۹,۸۴۲,۹۰۴,۰۶۳
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۲۶,۴۶۲ ۲۶,۲۲۶ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۱۱,۱۸۲,۵۸۱ ۲۹۳,۲۷۶,۰۱۹,۴۹۳
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۲۶,۴۶۳ ۲۶,۲۲۷ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۱۱,۱۸۲,۵۸۱ ۲۹۳,۲۸۹,۷۲۲,۱۸۹
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۲۶,۴۶۵ ۲۶,۲۲۹ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۱۱,۱۸۲,۵۸۱ ۲۹۳,۳۰۳,۴۳۰,۶۵۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۲۶,۴۷۱ ۲۶,۲۱۵ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۱۱,۱۸۲,۵۸۱ ۲۹۳,۱۵۰,۸۸۳,۶۰۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۲۶,۶۴۷ ۲۶,۳۶۸ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۱۱,۱۸۲,۵۸۱ ۲۹۴,۸۶۶,۰۱۶,۳۴۱
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۲۶,۴۵۷ ۲۶,۱۸۱ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۱۱,۱۸۲,۵۸۱ ۲۹۲,۷۷۰,۰۵۷,۶۰۵
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ۲۶,۶۷۶ ۲۶,۳۲۲ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۱۱,۱۸۲,۵۸۱ ۲۹۴,۳۴۴,۳۶۸,۸۶۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۲۶,۶۷۸ ۲۶,۳۲۴ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۱۱,۱۸۲,۵۸۱ ۲۹۴,۳۶۶,۳۰۶,۹۸۸
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۲۶,۶۸۰ ۲۶,۳۲۶ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۱۱,۱۸۲,۵۸۱ ۲۹۴,۳۸۸,۲۴۹,۷۳۶