صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۴۸۲,۵۸۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۲,۵۱۷,۴۱۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۲۹,۳۸۰,۶۵۳,۷۵۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۱,۱۱۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۰,۷۷۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۰,۷۷۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۲:۵۹:۰۸
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۳۰,۹۹۴ ۳۰,۶۵۵ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۹,۳۸۰,۶۵۳,۷۵۱
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۳۰,۷۶۶ ۳۰,۴۳۱ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۷,۷۰۵,۴۳۲,۳۱۵
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۳۰,۹۲۴ ۳۰,۵۹۶ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۸,۹۴۰,۳۳۴,۶۳۲
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۳۰,۷۰۳ ۳۰,۳۷۸ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۷,۳۰۸,۲۶۳,۸۹۱
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۳۰,۴۰۹ ۳۰,۰۸۹ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۵,۱۴۶,۰۲۶,۳۶۲
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۳۰,۴۰۸ ۳۰,۰۸۸ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۵,۱۳۷,۰۱۱,۱۰۸
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۳۰,۴۰۶ ۳۰,۰۸۷ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۵,۱۲۸,۰۰۷,۲۹۳
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۳۰,۲۳۲ ۲۹,۹۱۶ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۳,۸۴۶,۸۹۷,۷۷۴
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۳۰,۰۹۵ ۲۹,۷۸۱ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۲,۸۳۶,۵۰۷,۸۸۴
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۲۹,۷۹۲ ۲۹,۴۸۲ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۰,۶۰۰,۰۱۹,۵۳۷
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۲۹,۷۴۴ ۲۹,۴۳۴ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۰,۲۴۴,۰۶۱,۶۵۲
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۲۹,۷۷۴ ۲۹,۴۶۳ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۰,۴۶۱,۳۵۰,۴۶۸
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۲۹,۷۷۲ ۲۹,۴۶۲ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۰,۴۵۱,۹۳۸,۵۳۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۲۹,۷۷۱ ۲۹,۴۶۰ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۰,۴۳۹,۷۲۲,۱۹۴
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۲۹,۶۸۵ ۲۹,۳۷۷ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۱۹,۸۱۳,۰۳۷,۲۰۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۲۹,۵۴۱ ۲۹,۲۳۵ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۱۸,۷۵۳,۷۲۹,۴۲۲
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۲۹,۴۸۱ ۲۹,۱۷۶ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۱۸,۳۱۰,۳۸۱,۴۵۶
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۲۹,۷۷۴ ۲۹,۴۶۵ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۰,۴۷۱,۷۵۶,۷۱۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۲۹,۸۹۳ ۲۹,۵۸۱ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۱,۳۴۰,۱۲۱,۵۵۳
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۲۹,۸۹۱ ۲۹,۵۷۹ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۱,۳۲۹,۷۵۳,۱۵۰