صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲,۹۸۲,۵۸۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۷,۰۱۷,۴۱۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۱۳۰,۶۹۰,۸۵۱,۳۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۷,۹۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۷,۱۷۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۷,۱۷۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۱۲:۵۹:۵۱
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۹۳,۴۰۹ ۹۲,۷۰۹ ۰ ۰ ۳۰,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۲,۱۳۰,۶۹۰,۸۵۱,۳۳۸
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۹۰,۹۸۳ ۹۰,۳۰۴ ۰ ۰ ۳۰,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۲,۰۷۵,۴۱۴,۴۲۵,۷۰۴
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۹۱,۱۷۷ ۹۰,۵۲۲ ۰ ۰ ۳۰,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۲,۰۸۰,۴۳۴,۹۴۰,۴۸۹
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۸۸,۸۴۴ ۸۸,۲۰۶ ۰ ۰ ۳۰,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۲,۰۲۷,۲۰۵,۴۶۹,۴۸۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۸۸,۸۵۱ ۸۸,۲۱۳ ۰ ۰ ۳۰,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۲,۰۲۷,۳۶۰,۹۳۵,۶۶۸
  ۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۸۸,۸۵۸ ۸۸,۲۲۰ ۰ ۰ ۳۰,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۲,۰۲۷,۵۱۶,۴۰۶,۵۲۹
  ۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۸۴,۸۲۳ ۸۴,۲۱۴ ۰ ۰ ۳۰,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۱,۹۳۵,۴۵۸,۵۵۸,۵۶۹
  ۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۸۸,۶۰۱ ۸۷,۹۶۴ ۰ ۰ ۳۰,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۲,۰۲۱,۶۴۵,۹۳۸,۹۲۹
  ۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۸۸,۶۰۸ ۸۷,۹۷۱ ۰ ۰ ۳۰,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۲,۰۲۱,۸۰۱,۲۲۵,۴۵۱
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۸۸,۶۱۵ ۸۷,۹۷۸ ۰ ۰ ۳۰,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۲,۰۲۱,۹۵۶,۵۱۶,۴۴۲
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۸۹,۹۷۲ ۸۹,۳۱۲ ۰ ۰ ۳۰,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۲,۰۵۲,۶۲۹,۰۴۹,۱۳۷
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۸۹,۹۷۹ ۸۹,۳۱۹ ۰ ۰ ۳۰,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۲,۰۵۲,۷۸۹,۷۸۹,۱۸۷
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۸۹,۹۸۶ ۸۹,۳۲۶ ۰ ۰ ۳۰,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۲,۰۵۲,۹۵۰,۵۳۳,۸۵۵
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۹۱,۱۵۶ ۹۰,۴۹۳ ۰ ۰ ۳۰,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۲,۰۷۹,۷۶۶,۵۳۸,۲۷۶
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۹۲,۷۸۸ ۹۲,۱۱۰ ۰ ۰ ۳۰,۹۸۲,۵۸۱ ۹۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۲,۱۱۶,۹۳۰,۱۸۵,۲۴۸
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۹۰,۳۱۸ ۸۹,۶۶۳ ۰ ۰ ۳۰,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۲۳,۸۸۲,۵۸۱ ۲,۱۴۱,۳۹۱,۲۹۳,۵۳۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۹۱,۳۶۷ ۹۰,۷۰۳ ۰ ۰ ۳۰,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۲۳,۸۸۲,۵۸۱ ۲,۱۶۶,۲۲۸,۱۵۷,۸۱۷
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۹۳,۳۳۴ ۹۲,۶۶۲ ۰ ۰ ۳۰,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۲۳,۸۸۲,۵۸۱ ۲,۲۱۳,۰۱۶,۰۶۲,۷۰۴
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۹۳,۳۴۱ ۹۲,۶۶۹ ۰ ۰ ۳۰,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۲۳,۸۸۲,۵۸۱ ۲,۲۱۳,۱۸۶,۷۹۰,۳۷۸
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۹۳,۳۴۷ ۹۲,۶۷۶ ۰ ۰ ۳۰,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۲۳,۸۸۲,۵۸۱ ۲,۲۱۳,۳۴۲,۷۷۳,۵۹۶