صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴,۵۸۲,۵۸۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۵,۴۱۷,۴۱۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۹۵۰,۰۴۵,۸۲۲,۲۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶۲,۰۹۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶۰,۹۲۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶۰,۹۲۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۱۲:۵۹:۱۲
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۱۶۱,۸۷۶ ۱۶۰,۶۸۵ ۰ ۰ ۳۲,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۸۲,۵۸۱ ۳,۹۵۰,۰۴۵,۸۲۲,۲۴۷
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۱۶۲,۷۱۴ ۱۶۱,۵۱۶ ۰ ۰ ۳۲,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۸۲,۵۸۱ ۳,۹۷۰,۴۹۱,۴۲۱,۵۲۸
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۱۵۹,۸۹۸ ۱۵۸,۷۳۲ ۰ ۰ ۳۲,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۸۲,۵۸۱ ۳,۹۰۲,۰۳۰,۱۲۱,۱۲۶
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۱۶۰,۶۰۵ ۱۵۹,۴۳۹ ۰ ۰ ۳۲,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۸۲,۵۸۱ ۳,۹۱۹,۴۱۸,۶۷۸,۵۳۸
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۱۵۸,۰۷۷ ۱۵۶,۹۶۱ ۰ ۰ ۳۲,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۸۲,۵۸۱ ۳,۸۵۸,۵۱۶,۴۴۹,۷۰۰
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۱۵۸,۰۸۷ ۱۵۶,۹۷۲ ۰ ۰ ۳۲,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۸۲,۵۸۱ ۳,۸۵۸,۷۷۷,۹۴۵,۶۰۱
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۱۵۸,۱۷۳ ۱۵۷,۰۵۷ ۰ ۰ ۳۲,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۸۲,۵۸۱ ۳,۸۶۰,۸۶۸,۸۲۶,۸۶۳
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱۶۰,۰۲۳ ۱۵۸,۸۳۲ ۰ ۰ ۳۲,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۸۲,۵۸۱ ۳,۹۰۴,۵۰۵,۰۵۴,۵۳۹
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۱۵۹,۹۴۴ ۱۵۸,۷۷۶ ۰ ۰ ۳۲,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۸۲,۵۸۱ ۳,۹۰۳,۱۳۱,۴۰۴,۷۴۴
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۵۴,۴۷۴ ۱۵۳,۳۲۸ ۰ ۰ ۳۲,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۸۲,۵۸۱ ۳,۷۶۹,۱۸۸,۳۲۲,۳۹۴
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱۴۹,۶۲۴ ۱۴۸,۴۹۵ ۰ ۰ ۳۲,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۸۲,۵۸۱ ۳,۶۵۰,۳۹۳,۳۴۶,۸۵۱
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۱۴۸,۹۴۰ ۱۴۷,۸۵۶ ۰ ۰ ۳۲,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۸۲,۵۸۱ ۳,۶۳۴,۶۸۸,۷۹۰,۹۷۷
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۱۴۸,۹۵۰ ۱۴۷,۸۶۷ ۰ ۰ ۳۲,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۸۲,۵۸۱ ۳,۶۳۴,۹۴۶,۲۸۴,۲۶۷
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱۴۸,۹۶۰ ۱۴۷,۸۷۷ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۳۲,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۸۲,۵۸۱ ۳,۶۳۵,۲۰۳,۷۹۴,۳۷۰
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۴۴,۱۷۷ ۱۴۳,۱۰۳ ۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۳۱,۲۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳,۲۸۲,۵۸۱ ۳,۳۳۱,۷۹۹,۱۱۴,۶۵۱
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱۴۰,۰۸۸ ۱۳۹,۰۵۹ ۰ ۰ ۳۰,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۳,۱۹۵,۹۳۸,۷۱۸,۹۵۰
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۳۸,۴۶۴ ۱۳۷,۴۵۱ ۰ ۰ ۳۰,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۳,۱۵۸,۹۷۶,۵۹۲,۰۹۲
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱۳۸,۱۴۸ ۱۳۷,۱۳۱ ۰ ۰ ۳۰,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۳,۱۵۱,۶۱۶,۱۰۵,۲۳۶
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۱۳۵,۰۰۴ ۱۳۴,۰۱۹ ۰ ۰ ۳۰,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۳,۰۸۰,۰۹۸,۴۱۴,۰۹۵
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۱۳۵,۰۱۴ ۱۳۴,۰۲۹ ۰ ۰ ۳۰,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۳,۰۸۰,۳۲۳,۸۵۶,۲۸۲