صندوق سرمایه گذاری افق ملت(قابل معامله)
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۶/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۴۸۲,۵۸۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۲,۵۱۷,۴۱۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۱۴,۱۰۲,۱۹۲,۷۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۸,۸۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۸,۶۱۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۸,۶۱۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۶/۲۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۲۸,۸۶۰ ۲۸,۶۱۳ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۱۴,۱۰۲,۱۹۲,۷۷۹
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۲۸,۸۵۸ ۲۸,۶۱۲ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۱۴,۰۸۸,۲۷۳,۶۳۳
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۲۸,۸۵۶ ۲۸,۶۱۰ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۱۴,۰۷۴,۳۶۸,۵۳۶
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۲۹,۰۵۲ ۲۸,۷۹۳ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۱۵,۴۴۳,۶۸۳,۲۹۰
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۲۹,۳۰۸ ۲۹,۰۴۵ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۱۷,۳۳۳,۵۰۵,۹۵۶
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۲۹,۲۵۴ ۲۸,۹۶۹ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۱۶,۷۶۶,۰۸۲,۰۷۱
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۲۹,۱۶۲ ۲۸,۸۷۲ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۱۶,۰۳۹,۲۷۹,۴۳۹
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۲۹,۰۹۹ ۲۸,۸۱۱ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۱۵,۵۷۹,۱۹۴,۶۱۸
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۲۹,۰۹۸ ۲۸,۸۰۹ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۱۵,۵۶۷,۱۷۹,۱۱۲
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۲۹,۰۹۶ ۲۸,۸۰۸ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۱۵,۵۵۵,۱۷۷,۵۱۵
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۲۸,۹۰۱ ۲۸,۶۱۵ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۱۴,۱۱۶,۰۲۲,۰۱۱
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۲۸,۹۰۱ ۲۸,۶۱۵ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۱۴,۱۱۷,۴۷۴,۸۶۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۲۸,۹۰۱ ۲۸,۶۱۶ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۱۴,۱۲۰,۸۶۲,۱۱۱
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۲۸,۸۶۵ ۲۸,۵۷۹ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۱۳,۸۴۷,۹۸۵,۱۶۶
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۲۸,۴۸۹ ۲۸,۲۰۹ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۱۱,۰۷۸,۱۶۰,۳۵۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۲۸,۴۸۹ ۲۸,۲۱۰ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۱۱,۰۸۱,۳۲۸,۶۲۸
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۲۸,۴۹۰ ۲۸,۲۱۰ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۱۱,۰۸۴,۵۱۰,۶۸۸
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۲۸,۱۸۲ ۲۷,۹۰۷ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۰۸,۸۱۳,۹۶۴,۷۹۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۲۷,۸۵۳ ۲۷,۵۸۹ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۰۶,۴۳۶,۷۳۳,۰۲۸
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۲۸,۱۱۰ ۲۷,۸۵۵ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۰۸,۴۲۸,۰۶۰,۶۴۳