صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴,۵۸۲,۵۸۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۵,۴۱۷,۴۱۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۴۷۶,۰۴۳,۲۰۸,۰۷۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸۰,۲۸۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷۹,۰۸۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷۹,۰۸۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱۰:۴۵:۱۴
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱۸۳,۳۰۴ ۱۸۲,۰۸۲ ۰ ۰ ۳۲,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۸۲,۵۸۱ ۴,۴۷۶,۰۴۳,۲۰۸,۰۷۵
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱۸۰,۹۴۲ ۱۷۹,۷۵۲ ۰ ۰ ۳۲,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۸۲,۵۸۱ ۴,۴۱۸,۷۶۳,۱۰۴,۷۰۸
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱۸۰,۹۵۶ ۱۷۹,۷۶۶ ۰ ۰ ۳۲,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۸۲,۵۸۱ ۴,۴۱۹,۱۰۳,۰۲۰,۷۵۵
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۱۸۰,۹۷۰ ۱۷۹,۷۷۹ ۰ ۰ ۳۲,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۸۲,۵۸۱ ۴,۴۱۹,۴۴۲,۹۶۰,۶۵۰
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۸۰,۹۸۴ ۱۷۹,۷۹۳ ۰ ۰ ۳۲,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۸۲,۵۸۱ ۴,۴۱۹,۷۸۲,۹۲۴,۳۴۶
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۷۸,۳۴۹ ۱۷۷,۱۷۷ ۰ ۰ ۳۲,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۸۲,۵۸۱ ۴,۳۵۵,۴۶۲,۶۹۹,۹۲۳
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۷۷,۱۱۰ ۱۷۵,۹۳۵ ۰ ۰ ۳۲,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۸۲,۵۸۱ ۴,۳۲۴,۹۳۸,۸۱۷,۲۷۳
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۷۶,۴۹۶ ۱۷۵,۲۶۸ ۰ ۰ ۳۲,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۸۲,۵۸۱ ۴,۳۰۸,۵۳۶,۱۶۹,۹۶۶
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۷۳,۶۰۷ ۱۷۲,۴۰۱ ۰ ۰ ۳۲,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۸۲,۵۸۱ ۴,۲۳۸,۰۶۳,۶۹۵,۱۶۲
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۱۶۹,۴۸۶ ۱۶۸,۳۲۲ ۰ ۰ ۳۲,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۸۲,۵۸۱ ۴,۱۳۷,۷۸۵,۰۲۱,۹۴۷
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۱۶۹,۴۹۹ ۱۶۸,۳۳۵ ۰ ۰ ۳۲,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۸۲,۵۸۱ ۴,۱۳۸,۱۰۱,۴۵۶,۳۴۰
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۶۹,۵۱۲ ۱۶۸,۳۴۸ ۰ ۰ ۳۲,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۸۲,۵۸۱ ۴,۱۳۸,۴۱۷,۹۱۳,۵۱۲
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۶۸,۷۹۶ ۱۶۷,۶۴۵ ۰ ۰ ۳۲,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۸۲,۵۸۱ ۴,۱۲۱,۱۵۵,۶۴۸,۳۱۵
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱۷۰,۰۸۷ ۱۶۸,۹۳۵ ۰ ۰ ۳۲,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۸۲,۵۸۱ ۴,۱۵۲,۸۵۰,۲۹۹,۴۴۵
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱۷۰,۳۸۷ ۱۶۹,۲۰۲ ۰ ۰ ۳۲,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۸۲,۵۸۱ ۴,۱۵۹,۴۱۲,۶۱۶,۳۳۸
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۷۰,۳۶۲ ۱۶۹,۱۷۵ ۰ ۰ ۳۲,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۸۲,۵۸۱ ۴,۱۵۸,۷۶۶,۶۳۸,۴۴۳
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۱۶۸,۶۷۳ ۱۶۷,۴۲۶ ۰ ۰ ۳۲,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۸۲,۵۸۱ ۴,۱۱۵,۷۶۹,۰۵۲,۲۶۸
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۱۶۸,۶۸۶ ۱۶۷,۴۳۹ ۰ ۰ ۳۲,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۸۲,۵۸۱ ۴,۱۱۶,۰۸۲,۱۴۲,۲۱۰
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۶۸,۶۹۸ ۱۶۷,۴۵۲ ۰ ۰ ۳۲,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۸۲,۵۸۱ ۴,۱۱۶,۳۹۵,۲۵۳,۳۰۲
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۶۹,۱۹۲ ۱۶۷,۸۵۶ ۰ ۰ ۳۲,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۸۲,۵۸۱ ۴,۱۲۶,۳۲۷,۷۲۳,۶۳۹